همزمان داشتن کمپر و یدک هر نوع کاروان دیگر


یکی از امکانات کمپر وانتی در این هست که میتوان هم زمان هم کمپر داشت و هم یدکی

    گروه برنامه نویسی نقطه ویرگول